Privacy Policy

Identificatie van de site en van de verantwoordelijke organisatie

Orde van Vlaamse Balies
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel

Toelating tot anonieme toegang en aanvaarding van ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer

De moderne technologieën van informatie en communicatie spelen een fundamentele rol bij de activiteiten van een organisatie zoals de Orde van Vlaamse Balies. Onze hoofdactiviteit is de vertegenwoordiging van de Vlaamse advocatuur ende behartiging van de belangen van de rechtzoekende. De Orde van Vlaamse Balies verbindt er zich toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer: www.privacycommission.be .

U kan toegang hebben tot onze welkomstpagina en onze site raadplegen zonder ons persoonsgegevens mee te delen.
Door gebruik te maken van onze site verklaart u uitdrukkelijk het beleid van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het respecteren van de persoonlijke levenssfeer te aanvaarden en u stemt ermee in dat wij de gegevens, die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken volgens de modaliteiten en principes die in Privacywet worden beschreven.

Diensten en interactiviteit van onze website

www.advocaatindeschool.be laat voorlopig niet toe dat bezoekers onder elkaar communiceren of informatie publiceren die toegankelijk is voor andere internetters.

Automatische inzameling van informatie

Zoals tijdens elk bezoek aan een Internetsite, wordt volgende informatie ingezameld:

 • IP Adres
 • DNS Adres
 • Browser
 • Schermresolutie
 • De pagina die voorafgaat aan de toegang tot de site.

Wij zamelen deze gegevens enkel in met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en wij brengen ze niet in verband met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

Cookies

www.advocaatindeschool.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Ingezamelde gegevens en precisering van de doeleinden

Wij zamelen uw persoonsgegevens in indien u ons vrijwillig uw gegevens verschaft. Wij kunnen ook informatie inzamelen die op u betrekking heeft en die voortkomt uit andere bronnen (publieke organismen of privé-organisaties die uw persoonsgegevens verwerken en het recht hebben om deze aan derden over te maken).

De gegevens die wij inzamelen wanneer u gebruik maakt van onze site, zijn enkel deze die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en overeenstemmen met het doeleinde waarvoor u ze ons heeft toevertrouwd. Geen enkel gevoelig gegeven zal u worden gevraagd noch ingezameld door middel van andere database.

Onderhavig beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer kan geen aanleiding geven tot het inperken van de rechten waarover de Orde van Vlaamse Balies zou kunnen beschikken jegens een fysieke persoon ingevolge een overeenkomst of andere wetgeving.

Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 90 dagen, behoudens wanneer anders bepaald of wanneer toestemming wordt verkregen de gegevens voor een langere periode te bewaren, nadien worden de gegevens gearchiveerd.

Uw profiel zal worden verwijderd van onze stageaanbiedingdatabase:

 • Door onze tussenkomst zodra u erom zal vragen door ons te contacteren op het hierboven aangeduide adres.
 • Door onze tussenkomst indien u niet bevestigend antwoordt op het schrijven dat jaarlijks door de Orde van Vlaamse Balies wordt verzonden en waarbij u wordt gevraagd of u wenst dat wij uw gegevens zullen bewaren;
 • Door uw tussenkomst door uw profiel op de site te doen verdwijnen.

Enkel die gegevens worden bewaard waarvoor de wet aan de Orde van Vlaamse Balies oplegt om ze te bewaren ingevolge haar wettelijke opdracht en dit uitsluitend gedurende de duur die wordt bepaald door de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Onze site en onze Orde beantwoordt aan een beleid, regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

De Orde van Vlaamse Balies zal:

 • alle ijver aan de dag leggen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder haar gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;
 • zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;
 • eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
 • en zal, om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, aan haar partners en onderaannemers vragen, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, zal de Orde van Vlaamse Balies:

 • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;
 • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd;
 • de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;
 • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet;
 • schriftelijk of via een elektronisch medium de elementen van de overeenkomst betreffende de bescherming der gegevens en de eisen aangaande de veiligheidsmaatregelen opnemen.

Toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Orde van Vlaamse Balies

Door een schrijven te zenden aan de hierboven vermelde contactpersoon, kan u ons vragen of wij over persoonlijke informatie beschikken die op u betrekking heeft. Wij zullen u om een bewijs van uw identiteit vragen (kopie van de identiteitskaart of het paspoort of aanmelding met eID-kaartlezer) om zeker te zijn dat uw persoonsgegevens worden gerespecteerd en deze niet worden verzonden aan derden. Wij zullen één enkele vraag per jaar en per persoon aanvaarden. Binnen de twee maanden na uw vraag zal de informatie, die op u betrekking heeft en waarover wij beschikken, of een bericht waarin wordt gepreciseerd dat wij geen informatie over u hebben, u worden verzonden zonder kosten. U heeft de mogelijkheid om de gegevens waarover wij beschikken te betwisten en deze te doen uitwissen, verbeteren, wijzigen of vervolledigen.

Contactpunten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve de contactpersoon te contacteren wiens coördinaten vermeld staan hierboven.
Indien ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar site www.privacycommission.be en de Orde van Vlaamse Balies heeft bij de Commissie de noodzakelijke verklaringen afgelegd.

Alvorens www.advocaatindeschool.be te kunnen gebruiken, dient u kennis te nemen van de disclaimer en alle voorwaarden te aanvaarden.