Disclaimer

Toegang tot de site
 
Het raadplegen of gebruik maken van de site Www.advocaatindeschool.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.
 
Privéleven
 
Www.advocaatindeschool.be respecteert de bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
 
Informatie die wordt aangeboden op de site
 
De Orde van Vlaamse Balies (OVB) beheert deze site en past ze steeds aan teneinde aan de bezoekers ervan de meest recente informatie te verschaffen omtrent zijn diensten en activiteiten. Het doel van deze site is om zo goed mogelijk de bezoekers te informeren. Indien foute informatie zou worden gepubliceerd, zal de OVB alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. De OVB kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.
 
Het doel van deze site is van loutere informatieve en mededelende aard en geen enkele aanwerving noch vraag naar bepaalde diensten zal ooit worden gefinaliseerd door de enkele toegang tot deze site. De site maakt dus geen vast bod uit. Bijgevolg zal de OVB geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze site. De informatie die wordt gepubliceerd op de site is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.
 
De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.
 
De OVB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.
 
Links naar deze site
 
De creatie van links naar Www.advocaatindeschool.be dient te worden meegedeeld aan de beheerder van deze site. De verwijzing dient dusdanig te worden gerealiseerd dat een nieuw supplementair venster wordt geopend in de browser door enkel de home page van de site voor te stellen. 
 
Links naar andere sites
 
De site bevat links naar andere sites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan Www.advocaatindeschool.be, hetzij totaal onafhankelijk zijn van Www.advocaatindeschool.be. Www.advocaatindeschool.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van Www.advocaatindeschool.be zou verwijzen. Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.
Zodra de OVB kennis zal hebben van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een site waarnaar een link vermeld op Www.advocaatindeschool.be verwijst, zal de link worden verwijderd van de site en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de OVB aanleiding geeft voor de periode gedurende dewelke de link werd vermeld op Www.advocaatindeschool.be.
 
Auteursrechten
 
De teksten, foto’s, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die Www.advocaatindeschool.be voorkomen, worden beschermd door het auteursrecht. De benaming Www.advocaatindeschool.be en Orde van Vlaamse Balies (OVB), haar logo, de tekeningen, foto’s, teksten, slogans, de database, enz. die verschijnen op de site worden beschermd door het recht van de intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van deze site, onder welke vorm en door welk middel het ook weze, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de OVB. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan Www.advocaatindeschool.be en aan derden integraal te respecteren. De OVB behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.
 
De OVB machtigt enkel de bezoeker om de gegevens van de site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op de enkele voorwaarde dat zij zijn bestemd ten informatieve titel voor de bezoeker en met uitsluiting van enige reproductie, verspreiding of commercialisering.
 
Aansprakelijkheid van de bezoeker
 
Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen de OVB betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site. De aansprakelijkheid van de OVB kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is.
 
Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen DE orde van Vlaamse Balies, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.
 
Veiligheid van de site
 
Teneinde de veiligheid van haar site te waarborgen, zal de Orde van Vlaamse Balies alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de site kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een aanval op de site, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de site, zal de Orde van Vlaamse Balies alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar site te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.
 
Toepasselijk recht
 
Vermits uw bezoek aan de site uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u om geen vorderingen in te stellen dan voor deze jurisdicties.